آستارا


آگاهی از عوامل و شرایط محیطی جزء مهمترین فاکتورهای طراحی سازه ها میباشند. سازه های دریایی و بنادر با توجه به موقعیت ویژه‏ای که دارند از این امر مستثنی نیستند. در نظر گرفتن این عوامل، استفاده از روشهای صحیح و واقعی را در آنالیز و طراحی ممکن ساخته و سبب میگردد تا این سازه ها در مقابل بارهای وارده و شرایط محیطی، امکان پایداری قابل قبولی را دارا باشند.

مطالعات انجام یافته در این بخش عبارتند از:

پلان فعلی بندر آستارا


 

1- مطالعات باد و موج و ترازهای طراحی

مطالعات باد و موج یکی از مهمترین پارامترهای هیدرودینامیکی است . مهمترین دلیل جهت تعیین مشخصات باد، ایجاد امواج بوسیله آن است. تعیین مشخصات امواج با استفاده از مشخصات باد، روشی متداول جهت دستیابی به مشخصات امواج است که مهمترین عامل در تعیین مشخصات بندر می باشد. مشخصات باد می‏تواند بطور مستقیم نیز پارامتر طراحی سازه‏ها در محدوده بندر باشد. مشخصات باد در محدوده پروژه‏ها دارای اهمیت فراوانی است که مستلزم بررسیهای مناسب و استفاده از داده های باد منابع مختلف می باشد.

 بررسی منابع اطلاعات باد در محدوده پروژه

اندازه گیری باد در ایستگاههای سازمان هواشناسی و مقایسه گلباد حاصل از ایستگاههای مختلف

اندازه گیری بوسیله شناورها

اندازه گیری بوسیله ماهواره

مدلهای هواشناسی

 آنالیز اطلاعات باد

 انتخاب اطلاعات باد مبنا و گلباد مبنای طرح

 تعیین مشخصات باد طراحی

 بررسی منابع اطلاعات موج در محدوده پروژه

 تصحیح مطالعات ISWM با استفاده از اطلاعات باد منطقه و هیدروگرافی‏های موجود

 انتخاب اطلاعات موج مبنا و گلموج مبنای طرح در ناحیه دور از بندر و نزدیک به دهانه

 تعیین مشخصات موج طراحی در ناحیه دور از بندر و نزدیک به دهانه

 تعیین خیزاب ناشی از طوفان (Storm Surge)

 تعیین بالا آمدگی ناشی از موج

 تعیین ترازهای طراحی سطح دریا

 بررسی تغییرات دراز مدت آب دریای خزر

گلباد ايستگاه سينوپتيك بندرانزلی-42 ساله

 

 

شبكه‌بندي نامنظم مورد استفاده در مدلسازي خيزآب ناشي از باد

2- مطالعات نفوذ موج به داخل بندر

 بررسی گلموج منطقه و تعیین مشخصات امواج تاثیر گذار بر آرامش بندر

 تعیین معیار آرامش حوضچه بندر با توجه به ضوابط و آیین نامه های موجود

 طراحی و اجرای مدلهای ریاضی برای انتشار امواج با جهات مختلف به داخل بندر

 تعیین مناطق نا آرام داخل حوضچه و محاسبه فرکانس وقوع ناآرامینتايج شبيه‌سازي تفرق و نفوذ امواج براي جهات 5/112 درجه


3- مدلسازی جریانات جزرومدی در محدوده پروژه)

4- مطالعات رسوب

مشخصات انتقال رسوب محدوده پروژه در کنار مشخصات موج مهمترین نقش را در تعیین شکل جانمائی بندر و تاسیسات آن و نیز نحوه استفاده از بخشهای مختلف آن و درنهایت عمر بندر و پریود لایروبی ایفا می‏کند. با توجه به میزان و مکانیزم انتقال رسوب در محدوده بندر است که می‏توان در خصوص نحوه لایروبی و جانمائی تاسیسات داخل بندر (در کنار مشخصات موج) تصمیم گیری نمود. در این بخش از مطالعات، چنین مشخصاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

 بررسی منابع رسوبی

 بررسی روند انتقال رسوب با استفاده از اطلاعات هیدروگرافی، تصاویر ماهواره‏ای و عکس‏های هوایی

 برآورد پتانسیل و جهت انتقال رسوب موازی بر ساحل

 پیش بینی تغییرات درازمدت خط ساحلی