مطالعه امکان‏سنجی طرح احداث اسکله صادرات متانول سیراف


بیان مسئله:

شرکت متانول سیراف در نظر دارد سایتی را جهت تولید متانول با ظرفیت 5000 تن در روز، در منطقه بوشهر- دیر، احداث نماید. از آنجاییکه صادرات این محصول به طریق دریایی مد نظر است، بررسی امکان صادرات آن و همچنین چگونگی انجام این امر در این مطالعه مد نظر قرار گرفت.

هدف کلی از این مطالعات، امکان سنجی احداث اسکله و موارد مرتبط مانند موج‏شکن و لایروبی بود.

تشریح موضوع:

چگونگی صادرات محصول و تاثیر آن بر پروژه از چند دیدگاه قابل ارزیابی است:

 • هزینه سرمایه گذاری
 • استقلال و مالکیت
 • نیازها و الزاماتی که بر بخش خشکی و کارخانجات تولید محصول دارد
 • زمان

مشخصات طرح:

 • محل اجرای پروژه
 • وضعیت جغرافیایی
 • باد منطقه
 • تهیه گلباد
 • جمع‏بندی گلبادهای موجود در منطقه طرح
 • برآورد مقادیر حدی سرعت باد
 • گلموجهای موجود
 • جمع‏بندی گلموجهای موجود
 • تعیین مشخصات موج از گلموج BMO
 • جزر و مد


طرح پیشنهادی:

 • اسکله، موج شکن و لایروبی
 • بررسی هدف اختصاصی مطالعه امکان‏سنجی