مهندسی ارزش- بندر انزلی

مهندسی ارزش طرح توسعه تاسیسات بندر انزلی در بخش موج شکن

روش مهندسی ارزش در طول چند دهه گذشته جهت بهینه سازی کسب نتایج مطلوب از پروژه و هزینه‏های آن در شاخه‏های  مختلف مهندسی مورد  استفاده قرار گرفته و کارآئی خود را نشان داده است. مبنای کلی این روش، افزایش عدد ارزش طرح است که بصورت نسبت تامین نیاز به هزینه اجرائی تعریف  می‏گردد. بمنظور تعیین ارزش طرح اولیه و بهبود آن، می بایست به مقیاس  مشترکی جهت مقایسه میزان تامین نیاز طرح دست یافت، این مقایسه در بعد هزینه روشن بوده لیکن در قسمت تامین نیاز برمبنای شناسایی تفصیلی کارکردهای طرح و میزان برآورده شدن هر یک از خواسته‏های ذینفعان بوسیله این کارکردها کمی می‏گردد. این امر مستلزم درک مناسب فنی از عملکردهای مختلف موج شکن و شناخت کافی از مهندسی ارزش می‏باشد. روش مورد استفاده در طرح حاضر که برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفته است روش تعیین ارزش با تمرکز بر همه ذینفعان بوده  است. در این روش با توجه به اینکه میزان ارزش طرح بر اساس وزن‏دهی به عملکردهای مختلف که از دید مشتریان مختلف  متفاوت می‏باشد، بدست می‏آید، مشخص نمودن ذینفعان مختلف و تعیین میزان اهمیت هریک، در این روش بسیار مهم است

ذینفعان شناسایی شده در کارگروه مهندسی ارزش:

1- کارفرما

2- پیمانکار طرح

3- بهره بردار

4- محیط زیست

5- مجموعه های شهری

6- یدک کشها

7- شناورهای ورودی

گزینه های مطرح جهت افزایش ارزش طرح:

با استفاده از تکنیکهای مورد استفاده در مهندسی ارزش و بکارگیری تجربیات فنی در بخشهای مختلف طرح، گزینه‏های مختلفی  جهت افزایش ارزش ارائه شده است. در این راستا هزینه‏های اجرای طرح در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با توجه  به تحلیل ارزش هریک از گزینه‏ها، عدد ارزش طرح محاسبه شده و بر اساس آن و با توجه به محدودیتهای موجود، میزان کاهش  هزینه در طرح پیشنهادی بدست آمده است

* تغییرات در طرح موج شکن

* بازنگری در طرح دیواره تاج

* تغییر در زمان اجرای دایک و حذف لایروبی و استحصال زمین اولیه

نتیجه گیری و جمع بندی :

استفاده از روش مهندسی ارزش در طرح موج شکن بندر انزلی در کل ضمن افزایش میزان تامین نیازهای طرح (بر اساس  عملکردهای هر بخش) بمیزان 10 درصد، سبب کاهش هزینه های اجرائی آن بمیزان حدود 15 درصد (که با توجه به هزینه اجرائی بالای طرح عدد قابل توجهی می‏باشد) و در نهایت افزایش ارزش طرح بمیزان 31 درصد شده است. نتیجه حاصل بهرحال کارائی اعمال روش مهندسی ارزش را در بهینه‏سازی طرحهای دریائی نشان می دهد.

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

مشاور ارزش: شرکت مهندسین مشاور کران سازه پاسارگاد

مبلغ پیمان طرح اولیه:پانصدو یک میلیارد ریال

عدد ارزش طرح اولیه : یکصدو بیست و پنج

 

 

 

*******************************************************************

* نمایش پوستر ارائه شده در کنفرانس مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردی