لایروبی بندر تیاب


مطالعات لایروبی بندرگاه تیاب

1- شرح و موضوع قرارداد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - بندر شهید باهنر- بررسی و انجام مطالعات هیدرودینامیک ورسوب بندرگاه تیاب را جهت بهینه سازی  مسیر کانال ورودی به بندرگاه و همچنین ایجاد عمق لازم ( تا 4- نسبت به CD ) به این مهندسین مشاور واگذار نموده است. موضوع این قرارداد عبارت است از انجام خدمات مطالعات لایروبی بندر تیاب توسط مهندسین مشاور کران سازه پاسارگاد که شامل مراحل زیر است:

-         تهیه و ارائه شرح خدمات هیدروگرافی و ژئوتکنیک به کارفرما ، جهت انجام توسط مشاورین مربوطه
-         جمع‏آوری آمار و اطلاعات مربوط به باد و موج منطقه همچنین انجام مطالعات مربوط به جریان و رسوب
-         تهیه پلان لایروبی و مشخصات فنی مربوطه و همچنین ارائه راهکار مناسب برای کاهش رسوب

تصویر ماهواره‏ای از محل انجام پروژه

2- شرح خدمات مشاور: جزئيات خدمات و مسئوليتها و تعهدات مهندس مشاور در انجام هريک از مراحل موضوع اين قرارداد به تفکيک بشرح زير است  :

1-1)مطالعات باد و ترازهای طراحی

-         آنالیز اطلاعات باد موجود
-         مقایسه نتایج حاصل از آنالیز باد و نتایج موجود از مطالعات قبلی انجام شده در منطقه
-         تعیین گلباد و بادهای طراحی منطقه مورد مطالعه
-         محاسبه خیزآب ناشی از طوفان (Storm surge)
-         محاسبه سطوح مختلف جزر و مدی
1-2) مطالعات امواج
-         بررسی منابع و روشهای تعیین مشخصات امواج آب عمیق
-         استفاده از فرمولهای محاسباتی جهت پیش بینی امواج
-         اطلاعات ثبت شناورها
-         استفاده از مدلهای ریاضی
-         تعیین مشخصات امواج آب کم عمق
1-3) مطالعات جریانات
-         بررسی رژیم جریانات منطقه
-         مطالعه جریانهای جزر و مدی
-         مطالعه جریانات ناشی از موج در صورت لزوم
1-4) مطالعات رسوب
-         بررسی منابع رسوبی
-         بررسی مورفولوژی منطقه و اثرات آن در محدوده طرح
-         بررسی روند انتقال رسوب با استفاده از اطلاعات هیدروگرافی، تصاویر ماهواره‏ای و عکس‏های هوایی
-         برآورد پتانسیل و جهت انتقال رسوب موازی بر ساحل
-         پیش‏بینی تغییرات دراز مدت خط ساحلی
-         بررسی مشکلات ناشی از لایروبی
-         ارائه راهکار برای کاهش مشکلات ناشی از رسوب
1-5) مطالعات لایروبی
-         بررسي نقشه هاي هيدروگرافي
-         تهيه نقشه هاي اجرائي