در حيات حرفه‌ای شرکت کران سازه پاسارگاد، مقوله منشورهای اخلاقی و شغلی امری متداول و متعارف است و پايبندی به آن از جانب کارکنان نوعی ارزش سازمانی شمرده می‌شود
با اعتقاد به رعایت اصل تکریم و احترام به ارباب رجوع و تحول اداری برای خدمات رسانی بهتر و داشتن نظام اخلاقی و ارزشهای منطبق بر اهداف عالی و انسانی، خود را مسئول و موظف به رعایت موارد ذیل می دانیم :

1. رعایت اصل امانت
این اصل به مفهوم داشتن پشتکار و تلاش در محیط کار و انجام فعالیت های کاری است. در واقع توجه به علایق مشروع سازمان با جدیت و به شیوه حرفه ای، حفظ سلامت مالی محیط کار، حفاظت از منابع موجود و اطمینان یافتن از مصرف مدبرانه و اثر بخش آنها و وفاداری به بانیان سازمان است.

2. رعایت اصل مالکیت
احترام به مالکيت و حقوق افراد و پرهيز از انتقال اموال يا اختلاس، اسراف و ايجاد حس تعهد نسبت به منافع فيزيکی، کالبدی، مصرفی و انسانی، اساس اصل مالکيت است.

3. رعایت اصل اعتبار و اعتماد
این اصل به مفهوم نوعی تقيد و وفای به محيط و سازمان است چه قانون ناظر باشد و چه نباشد. نقطه عطف این اصل را در پایبندی و تعهد به قرارداد و ایفای نقش و وظیفه در برابر تکلیف های آشکار و نهان خود نسبت به همه افراد ذینفع مشاهده می کنیم.

4. رعایت اصل شفافیت
انجام فعاليت‌ها به شيوهای صادقانه،آشکار و بدون فريب و نيرنگ و حفظ سوابق فعاليتها و فرايند کار، از اصول تعریف شده در این بند است.

5. رعایت اصل منزلت
این اصل یکی از مهمترین اصول اخلاقی شرکت کران سازه پاسارگاد است. شأن و منزلت افراد بسيار بالاست، اين اصل در پاسداری از حرمت و شأن افراد است که شامل اموری همچون تندرستی، ايمنی، حريم خصوصی و حقوق انسانی که در پی آن بالندگی منابع انسانی محيط سازمان و جامعه روی میدهد.

6. رعایت اصل انصاف
اصل انصاف يعنی احترام به همه افراد و نظرات آنها و دوری از هرگونه تبعيض در فعاليتهای مختلف

7. رعایت اصل حساسیت
در اين اصل، حساسيت نسبت به نيازهای منابع انسانی و داشتن حس همدلی و تسهيل امور مربوطه مقصود و منظور است؛ محترم شمردن درخواست ها، پیشنهادات، شکایات و حقوق رسمی کارفرمایان، مخاطبان، بانیان از عناوین خدشه ناپذیر این اصل است.

8. رعایت اصول معمول سازمانی

• رعايت اصل تقوي و پرهيزگاري در رفتار، گفتار و كردار.
• نظم و انضباط در محل کار
• آراستگی ظاهری
• وقت شناسی
• برخورد مناسب با ارباب‌رجوع و رعايت ادب و احترام و نزاکت
• انجام امور بر اساس عدل و انصاف
• انجام امور ارباب رجوع در کمترين زمان ممکن
• خدمات دهندگان و خدمات گيرندگان با رعايت منشور اخلاقی در انجام هر چه بهتر امور براساس ضوابط و مقررات در پويايی و رشد چشمگير سازمان نقش دارند