سایت لجستیک

بندر پایگاهی است ارتباطی میان حمل و نقل دریایی و زمینی، که کار اصلی آن تضمین تداوم کافی جریان کالا و مسافر تا حد قابل انعطاف در زنجیره حمل و نقل می باشد.

افزایش چشمگیر وفاداری مشتری در یک دوره کوتاه مدت و همچنین تقاضای جدید در یک دوره میان مدت و بلند مدت محصول مناطق فعالیت لجستیکی بندر و به طور کل ارائه خدمات لجستیکی پیشرفته به منظور حمل و نقل دریایی کالاست.

امروزه اغلب بنادر ملزم به ساخت لجستیک زمینی خود در یک محیط رقابتی هستند لذا ملزم به ارائه تسهیلاتی را که خصوصاً در شرایط عملی جهت مشارکت متصدیان لجستیکی ارائه شده اند، می شوند.

نخستین بار حوزه ها (ZAL)، در بنادر اروپا- آلمان و هلند اواسط دهه 70- در ارتباط با مناطق آزاد گمرکی و مراکز توزیع، ظاهر شدند. مزیت این حوزه ها در ارائه خدمات لجستیکی یکپارچه با بالاترین کیفیت است و عملا به عنوان متصدیان مکمل در توسعه لجستیکی بندر مطرح می باشند. در واقع این مناطق الگوی جدیدی در خصوص مدیریت تجهیرات خط دوم ساحلی با رویکردی فعال و مکمل در رابطه با زیر ساختها و خدمات به دست می دهند.

مجتمع بندری شهید رجایی از لحاظ وسعت شصتمین بندر بزرگ کانتینری جهان است و سالیانه بیش از دو میلیون دستگاه کانتینر در این بندر تخلیه و بارگیری می شود. اکنون مساحت زمینهای پشتیبانی مجتمع بندری شهید رجایی ۳۸۰ هکتار است که با واگذاری زمین های جدید امکان بیشتری برای نگهداری کانتینرها در این منطقه فراهم می شود. بندر شهید رجایی با ایجاد راههای دسترسی به طول ۱۱ کیلومتر ، نصب ۷ پست برق فشار متوسط ، شبکه جمع آوری فاضلاب به طول ۷ هزار متر ، شبکه جمع آوری آبهای سطحی و شبکه آبرسانی به طول ۱۰ هزار متر و مرکز آتش نشانی، امکان جذب سرمایه های خصوصی را برای این مناطق جدید فراهم کرده است.

شرکت "پايانه کالاي آريا بندر" قصد دارد که سايت لجستيک مورد نظر خود را که طي قراردادي با مجتمع بندر شهيد رجايي بندرعباس در اختيار دارد برای بهره‏برداري آماده نمايد. سايت مذکور با مساحتی حدود 12 هکتار در بخش شمالي بندرگاه قرار دارد. پايانه کالاي آريا بندر در اين ارتباط مهندسين "مشاور کران سازه پاسارگاد" را براي انجام مطالعات طراحي و نظارت بر اجرای پروژه مزبور انتخاب نموده است. با توجه به مراتب ، موضوع انجام خدمات مهندسي طرح توسط شرکت مهندسين "مشاور کران سازه پاسارگاد" شامل موارد زیر است:

1 – فـــــــاز يک بخش اول

1-1- گردآوري اطلاعات و انجام مطالعات پايه

1-2- بررسي و شناسايي‏هاي کلي و ضوابط و مقررات

1-3- بررسي و مطالعه در مورد مصالح ساختماني و روشهاي ساخت

1-4- بررسي سيستم تاسيساتي و تجهيزات مورد نياز

1-5-تهيه طرح شماتيک و تهيه گزارش

2 – فـــــــاز يک بخش دوم

2-1- مطالعات و طراحي معماري

2-2- مطالعات و طراحي سازه

2-3- مطالعات وطراحي تاسيسات و تهيه مشخصات تجهيزات

2-4- تهيه طرح تاسيساتي

2-5- تهيه نقشه هاي مقدماتي و گزارش مطالعات

3- فـــــــاز دوم

3-1- انجام محاسبات فني و تهيه نقشه هاي اجرايي

3-2- تهيه مشخصات فني