طراحی و بهسازی مسیرهای دسترسی و خیابانهای داخل کارخانه فراوری و طراحی فونداسیون باسکول ورودی