مهندسی ارزش - بندر امیرآباد


مهندسی ارزش طرح توسعه اسکله های مرحله اول بندر امیرآباد

پیرو انجام مطالعات طرح جامع بنادر، ( بخش بندر امیرآباد) و پیش بینی ترافیک بندر تا سال 1394، سازمان بنادر اقدام به طراحی و ساخت اسکله های مرحله اول توسعه نموده است. با اجرای این طرح تعداد 4 پست اسکله چند منظوره و  یک پست اسکله خدماتی به تعداد اسکله های موجود در بندر افزوده می شود. در این راستا شرکت مهندسین مشاور کران سازه پاسارگاد در پی عقد قرارداد با سازمان بنادر و کشتیرانی، انجام مهندسی ارزش را به روی این اسکله ها، به منظور افزایش ارزش طرح، بر عهده گرفت.

کران سازه پاسارگاد با استفاده از روشهای کلاسیک مهندسی ارزش و با تمرکز بر روش تعیین ارزش با تاکید بر ذینفعان، به نتایج زیر دست یافت:

کارفرما
: سازمان بنادر و دریانوردی

مشاور ارزش: شرکت مهندسین مشاور کران سازه پاسارگاد

مبلغ پیمان طرح اولیه : پانصد و پنج میلیارد ریال

عدد ارزش طرح اولیه : 1/5

مبلغ پیمان بعد از انجام مهندسی ارزش : چهارصد و هفتاد و چهار میلیارد ریال

عدد ارزش نهایی طرح : 1/6