هامون


آگاهی از عوامل و شرایط محیطی جزء مهمترین فاکتورهای طراحی سازه ها میباشند. سازه های دریایی و بنادر با توجه به موقعیت ویژه‏ای که دارند از این امر مستثنی نیستند. در نظر گرفتن این عوامل، استفاده از روشهای صحیح و واقعی را در آنالیز و طراحی ممکن ساخته و سبب میگردد تا این سازه ها در مقابل بارهای وارده و شرایط محیطی، امکان پایداری قابل قبولی را دارا باشند.

مطالعات انجام یافته در این بخش عبارتند از:


 

پلان فعلی بندر هامون


 

1- مطالعات باد و موج و ترازهای طراحی

مطالعات باد و موج یکی از مهمترین پارامترهای هیدرودینامیکی است . مهمترین دلیل جهت تعیین مشخصات باد، ایجاد امواج بوسیله آن است. تعیین مشخصات امواج با استفاده از مشخصات باد، روشی متداول جهت دستیابی به مشخصات امواج است که مهمترین عامل در تعیین مشخصات بندر می باشد. مشخصات باد می‏تواند بطور مستقیم نیز پارامتر طراحی سازه‏ها در محدوده بندر باشد. مشخصات باد در محدوده پروژه‏ها دارای اهمیت فراوانی است که مستلزم بررسیهای مناسب و استفاده از داده های باد منابع مختلف می باشد.

 بررسی منابع اطلاعات باد در محدوده پروژه

اندازه گیری باد در ایستگاههای سازمان هواشناسی و مقایسه گلباد حاصل از ایستگاههای مختلف

اندازه گیری بوسیله شناورها

اندازه گیری بوسیله ماهواره

مدلهای هواشناسی

 انتخاب اطلاعات باد مبنا و گلباد مبنای طرح

 تعیین مشخصات باد طراحی

 بررسی منابع اطلاعات موج در محدوده پروژه

اطلاعات ثبت شناورها (BMO)

نتایج پروژه ISWM

مدلسازی با استفاده از اطلاعات باد اندازه گیری

 انتخاب اطلاعات موج مبنا و گلموج مبنای طرح در ناحیه دور از بندر و نزدیک به دهانه

 تعیین مشخصات موج طراحی در ناحیه دور از بندر و نزدیک به دهانه

 تعیین خیزاب ناشی از طوفان (Storm Surge)

 تعیین بالا آمدگی ناشی از موج


 

شبکه و محدوده  مورد استفاده در مدلسازي امواج ناشي از باد در محل تنگه هرمز 

 

نمائي از الگوي امواج ايجاد شده در محدوده جزيره قشم ناشي از باد جهت جنوب شرقي


 الگوی ارتفاع موج 100 ساله مدلسازی شده در جهت 210 درجه در محدود پروژه 

 

2- مطالعات نفوذ موج

 بررسی آرامش بندر در وضعیت فعلی

 بررسی آرامش بندر برای گزینه اول

 بررسی آرامش بندر برای گزینه دوم

3- مدلسازی جریانات جزرومدی در محدوده پروژه ( پیش نیاز مدلسازی رسوبات )

4- مطالعات انتقال رسوب

مشخصات انتقال رسوب محدوده پروژه در کنار مشخصات موج مهمترین نقش را در تعیین شکل جانمائی بندر و تاسیسات آن و نیز نحوه استفاده از بخشهای مختلف آن و درنهایت عمر بندر و پریود لایروبی ایفا می‏کند. با توجه به میزان و مکانیزم انتقال رسوب در محدوده بندر است که می‏توان در خصوص نحوه لایروبی و جانمائی تاسیسات داخل بندر ( در کنار مشخصات موج) تصمیم گیری نمود. در این بخش از مطالعات، چنین مشخصاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

 بررسی روند انتقال رسوب در محدوده پروژه با استفاده از اطلاعات هیدروگرافی، تصــاویر

رسوبات رودخانه اي

رسوبات دريايي

 ماهواره‏ای و عکسهای هوائی

 برآورد میزان انتقال رسوبات ساحلی

انتقال تحت اثر امواج

انتقال تحت اثر جریانات جزرومدی