افتخارات شرکت

عضویت در:
گواهینامه ها و تقدیرنامه ها
گواهی دوره میدیریت سیستمها

گواهی دوره لایروبی
گواهی ارزیابی

عضویت در انجمن مهندسین دریایی ایران


گواهینامه دوره جوش
گواهینامه ارائه مقاله