اعضای شرکتمدیر عامل و رئیس هیات مدیره: مهندس شاهین مقصودی زند

مدیر بخش نظارت: مهندس هادی قدسی طهرانی

مدیر بخش مالی-اداری-منابع انسانی: تارا حبیبی

مدیر بخش معماری، سازه و تاسیسات: مهندس محسن عربعلی

مدیر بخش سیستمها و روشها: مهندس رضا میرمحمدی

مدیر بخش مهندسی سواحل و بنادر: مهندس نبی الله دادی

مدیر بخش کامپیوتر: ربابه کردکوهی

مدیر بخش بازرگانی: ناصر شیخ انصاری

دکتر علی نصراللهی

مهندس نازنین چایچی تهرانی

مهندس مسعود پرهیزکاری

مهندس مهدی گرزین

غزال مهران پوی