شرکت کران سازه پاسارگاد در تاریخ 18/7/88 با اسنتاد به مصوبه شماره 20637/ت/28437 ه - مورخ 23/4/83 هیات محترم وزیران موفق به دریافت رتبه پایه سه تخصص بندرسازی و سازه های دریایی با تعداد چهار کارمجاز گردید